Земеделски народен съюз

Кандидатска листа в местни избори 2023, Община Горна Малина

Иван Ников

Иван Ников е доказан лидер и професионалист с години опит в различни сфери - от икономиката, строителството, земеделието и местното самоуправление до изкуството и културата.

Младен Младенов

Експерт в областта на фотоволтаичните системи с дългогодишен опит във финансовия сектор, включително ръководство на кредитни служби и банково дело.

Милена Иванова

Експерт с дългогодишен опит в производството на строителни материали и ръководенето на екипи в тази сфера.

Владимир Найденов

Специалист в металургията с експертиза в областта на фината механика и производството на пластмасови отливки.

Нели Стоянова

Специалист в областта на деловодството и архива със солиден опит в сигурността, застрахователната и банковата сфера.

Станислава Добрева

Международен консултант в областта на изкуствения интелект и проектния мениджмънт с опит в ръководството на местни и международни екипи.

Стоил Пешев

Специалист с дългогодишен опит в транспортния сектор и работата със строителни машини.

Марио Асенов

Специалист по флуидна техника и механика с опит в ръководството на екип в производството на хидравлични системи.

Даниела Василева

Специалист с богата експертиза в областта на инертните материали и опит в IT сектора.

Светослав Цветков

Професионалист с експертиза в спортната индустрия и стопанското управление.

Николай Николов

Експерт в дърводелството и дървообработката с обширен опит в сферата на строителните машини и търговията.

Станислава Тодорова

Специалист с дългогодишен опит в сферата на търговията.

Симеон Сергиев

Специалист с опит в селскостопанския сектор и управление и ремонт на автотранспортна техника.

Кандидатска листа - общински съветници

Приоритети

Подкрепа за нови бизнес инвеститори
 • Създаване на административен коридор за бърз и улеснен достъп до нужните ресурси и услуги.

 • Предоставяне на информация и насоки за потенциални инвеститори.

Прозрачност и качество в работата с общинските подизпълнители
Обновление на пътната инфраструктура
Технологични иновации в общинската администрация
Отворена комуникация с населението
Оптимизация на транспортната организация

Стимулиране на икономическия растеж и създаване на нови работни места в общината.

Задачи:

Цел:

Цел:

Гарантиране на качественото и навременното изпълнение на услугите от общинските подизпълнители.

Задачи:

 • Въвеждане на система за контрол и оценка на работата на подизпълнителите.

 • Обратна връзка от гражданите относно качеството на извършените услуги.

Цел:

Подобряване на състоянието на пътищата и гарантиране на безопасността на движението.

Задачи:

 • Бюджетно планиране и приоритизация на участъци за ремонт и поддръжка.

 • Преглед и оценка на пътната мрежа, определяне на най-критични участъци и адекватен вид интервенция - пълно преасфалтиране, локални ремонти или поставяне на нови пътни знаци и обозначения.

Цел:

Увеличаване на ефективността и намаляване на бюрокрацията.

Задачи:

 • Обновление на софтуерните системи и въвеждане на нови технологии.

 • Въвеждане на електронни услуги за гражданите.

Цел:

Подобряване на доверието и укрепване на отношенията с общността.

Задачи:

 • Създаване на платформа за онлайн диалог и обратна връзка.

 • Редовни информационни бюлетини за дейността на общината.

Цел:

Улесняване на движението и подобрение на автобусната мрежа.

Задачи:

 • Анализ на текущите маршрути на автобусите и определяне на потребностите от допълнителни или оптимизирани маршрути.

 • Въвеждане на редовни интервали между автобусите и информационни табла на спирките за по-голяма удобство на пътниците.

Знанието е сила. Разбери задълженията и правата на местната администрация:

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Какви са Вашите препоръки и проблеми?

Контакти